ผีเสื้อกลางวันในป่าฮาลา - บาลาุ

(Butterflies in Hala - Bala Forest)

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ภาคใต้ จังหวัดยะลา และนราธิวาส